تبلیغات
خوش آمدید - روزهاروزهاست
از سقف لحظه هایم
یاد تو چکه می کند
.
.
.

اگر باران بند بیاید
از این خانه خواهم رفت
...