تبلیغات
خوش آمدید - دانستنیهایی در مورد بهداشت روان
    مفهوم‌ بهداشت‌ روان‌ عبارت‌ از تأمین‌ وارتقای‌ سلامت‌ روانی‌ فردی‌ واجتماعی‌، پیشگیری‌ از ابتلا، درمان‌مناسب‌ بیماریهای‌ روانی‌ و توانبخشی‌بیماریهای‌ روانی‌ است‌. این‌ امر محقق‌نمی‌شود مگر در سایه‌ تلاش‌ و همت‌عمومی‌ و عزم‌ ملی‌، چرا كه‌ به‌ نظرمی‌رسد دستیابی‌ به‌ اهداف‌ بهداشت‌روان‌ تنها محدود به‌ فعالیت‌ گروهی‌ ازافراد و یا فعالیت‌ یك‌ سازمان‌ و یامؤسسه‌ نمی‌باشد. با این‌ دیدگاه‌ كه‌بهداشت‌ روانی‌ بخشی‌ از بهداشت‌عمومی‌ جامعه‌ می‌باشد ضروری‌ است‌توجه‌ به‌ آن‌ به‌ عنوان‌ یك‌ نیاز عمومی‌مورد نظر كلیه‌ دست‌ اندركاران‌ وبرنامه‌ ریزان‌ در سطح‌ كلان‌ جامعه‌ قرارگیرد.
    اصول‌ بهداشت‌ روانی‌ :
    1 - احترام‌ فرد به‌ شخصیت‌ خود ودیگران‌
    2 - شناختن‌ محدودیتها در خود وسایر افراد
    3 - دانستن‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ رفتارانسان‌ معلول‌ عواملی‌ است‌
    4 - آشنایی‌ به‌ اینكه‌ رفتار هر فردتابع‌ تمامیت‌ وجود اوست‌
    5 - شناسایی‌ احتیاجات‌ ومحركهایی‌ كه‌ سبب‌ ایجاد رفتار واعمال‌ انسان‌ می‌شود.

    اصول‌ بهداشت‌ روانی‌ مبتنی‌ بر تقویت‌افراد است‌ نه‌ تخریب‌ و از بین‌ بردن‌شخصیت‌ آنان‌، لذا شناخت‌ و به‌كاربردن‌ این‌ اصول‌ برای‌ هر شخص‌ ازهر گروه‌ و یا صنف‌ و طبقه‌ای‌ كه‌ باشدمفید و به‌ سلامت‌ روانی‌ افراد كمك‌می‌كند و در نهایت‌ منجر به‌ تأمین‌بهداشت‌ روانی‌ اجتماع‌ و جامعه‌می‌شود. مثلا یك‌ آموزگار با مورد نظرقراردادن‌ این‌ اصول‌ قادر است‌ بدون‌توسل‌ به‌ زور و تنبیه‌ و تحقیر،شاگردانش‌ را كنترل‌ كند، یا والدین‌ باپیروی‌ از این‌ اصول‌ می‌توانند به‌پرورش‌ استعدادهای‌ نهفته‌ فرزندان‌خود كمك‌ كنند و افرادی‌ سالم‌ و خلاق‌پرورش‌دهند، یا یك‌ كارفرما كه‌ آشنا ومعتقد به‌ اصول‌ بهداشت‌ روانی‌ باشدهمواره‌ سعی‌ می‌كند بفهمد چراكارمندان‌ و كارگران‌ آنطور كه‌ شایسته‌است‌ انجام‌ وظیفه‌ نمی‌كنند و علاوه‌ بركوشش‌ در جهت‌ برطرف‌ كردن‌نواقص‌، سعی‌ در ایجاد انگیزه‌ به‌ منظوربهره‌وری‌ و پیشبرد فعالیت‌ پرسنل‌می‌كند، یا یك‌ فرمانده‌ نظامی‌ باشناخت‌ و پیروی‌ از این‌ اصول‌ به‌ این‌نتیجه‌ می‌رسد كه‌ با فشار و استرس‌ وتهدید، قادر به‌ ایجاد روحیه‌ مناسب‌ درافراد تحت‌ امر خود نخواهد بود بلكه‌ باروشهای‌ صحیح‌ روانشناسی‌ می‌تواندهمكاری‌ كامل‌ آنان‌ را جلب‌ نماید.
    
  • با رعایت‌ اصول‌ بهداشت‌ روانی‌می‌توان‌ از وقوع‌ بسیاری‌ از بیماریهای‌روانی‌ جلوگیری‌ كرد. اجرای‌ این‌ اصول‌بخصوص‌ در خانواده‌ و مدرسه‌ اهمیت‌بسیاری‌ دارد، زیرا این‌ دو نهادمهمترین‌ و مؤثرترین‌ عوامل‌ در رشد،پرورش‌ و شكل‌گیری‌ شخصیت‌ افرادهستند.
  • چون‌ اكثر رفتارهای‌ غیرعادی‌ (غیراز پسكیوزهای‌ عضوی‌) اكتسابی‌ است‌یا یادگیری‌ در آنها نقش‌ مهمی‌ دارد،بنابراین‌ می‌توان‌ با روان‌ درمانی‌ ومشاوره‌ آنها را درمان‌ كرد.
  • درمان‌ بیماریهای‌ روانی‌ را مانندبیماریهای‌ جسمانی‌ باید زود شروع‌كرد. به‌ طور كلی‌ هر چه‌ بیمار مسن‌ترباشد درمان‌ او مشكل‌تر است‌ و هر چه‌بیماری‌ شدیدتر و مزمن‌ باشد امكان‌بهبودی‌ كمتر است‌.
  • افرادی‌ كه‌ مبتلا به‌ اختلالات‌رفتاری‌ (رفتار غیرعادی‌) هستند حتی‌هنگام‌ بیماری‌ نیز احتیاجات‌،نیازمندیها و خصوصیاتی‌ مشابه‌ سایرافراد دارند; آنان‌ نیز دارای‌ احساسات‌انسانی‌ مانند عشق‌، تنفر و حسادت‌می‌باشند و در مقابل‌ محبت‌ با مهربانی‌رفتار می‌كنند و در برابر خشنونت‌واكنشی‌ مانند آن‌ نشان‌ می‌دهند، لذاشایسته‌ است‌ در برخورد با بیماران‌شأن‌ و منزلت‌ آنان‌ را به‌ عنوان‌ یك‌انسان‌ نگه‌ داریم‌.
  • اكثر رفتارهای‌ غیر عادی‌ فقط ازلحاظ كمیت‌ با رفتار عادی‌ تفاوت‌دارند. بیماران‌ روانی‌ معمولا همان‌مكانیسم‌ها و روشهایی‌ را به‌ كارمی‌گیرند كه‌ اشخاص‌ عادی‌ مورداستفاده‌ قرار می‌دهند، لیكن‌ با شدت‌خیلی‌ بیشتر. لذا این‌ مكانیسم‌ها رفتارو عملكرد فرد را تحت‌ تأثیر قرارمی‌دهند و رفتار او را از روال‌ طبیعی‌ و