تبلیغات
خوش آمدید - بیوگرافی سیاوش صحنه(شمس)

بیوگرافی سیاوش صحنه(شمس)

سیاوش شمس درتاریخ6بهمن دراهواز متولدشد.چندسال اول رادرامانیه ی اهواززندگی می کند.لازم به یادآوری است که مادرسیاوش متولدرامهرمزخوزستان وپدرسیاوش متولدشهرکردبختیاری(فرخ شهر)هستند.خانواده سیاوش بعدهابه تهران نقل مکان می کنندوسیاوش درتهران تحصیلات ابتدایی خودراشروع می کند.خانواده سیاوش درمدتی که درتهران بودنددرمنطقه ی سیدخندان ساکن بودند.مدرسه ای که سیاوش تحصیلات ابتدایی خودراآنجاسپری کرددبستانی بودبه نام بحجت مژدهی.
خانواده ی سیاوش بعدازپایان تحصیلات ابتدایی سیاوش به امریکانقل مکان می کنندوسیاوش دوران راهنمایی رادرامریکاسپری می کند.سیاوش ازهمان دوران کودکی می خواندووقتی که فامیل دورهم درمهمانی جمع می شدندسیاوش می خواند.ولی نکته ی جالب این هست که مواقعی سیاوش می خواندبایدچراغ هاراحتماخاموش می کردند،چون خجالت می کشید!
خانواده ی سیاوش پس ازورودبه آمریکابه کالیفرنیارفتنداوایل در ردننت وسپس درسن دیگوساکن شدند.درآنجاسیاوش تحصیلات دبیرستانی خودراشروع می کندوسپس وارددانشگاه کالیفرنیامی شودودررشته های موزیک وکامپیوترمشغول به تحصیل می شود.
سیاوش اولین آلبوم خودرادرسال1986تولیدکرد.این آلبوم همسایه هانام داشت.سیاوشبه خاطردل خودوبه تشویق اطرافیان این آلبوم راروانه ی بازارکردکه ازفروش فوق العاده ای برخورداربود.آهنگ دخترایرونی دراین آلبوم خیلی گل کرد.شعراین آهنگ راخانم لیلاکسری قبل ازفوت برروی پارچه ای نوشته بودند.
آلبوم بعدی سیاوش صحنه نام داشت.سیاوش بعدازارائه این آلبوم به یساوش صحنه معروف شد.
سیاوش به دلیل اختلافاتی که باکمپانی های پخش داشت تصمیم به راه اندازی کمپانی موسیقی برای خودگرفت.اسم این کمپانیThe World Music Recordsهست.سیاوش این کمپانی موسیقی رابامساعدت وهمیاری مدیربرنامه های خود(Carolin)تولیدکردواولین آلبومی که سیاوش بااین کمپانی تولیدکردآلبوم فریادبود.دومین وآخرین آلبومی که سیاوش(تابه حال)بااین کمپانی تولید کرده(صدا)The Voiceنام دارد.
لازم به ذکراست که اکثرشعروآهنگ های سیاوش راخودش سروده وساخته.
ازمشخصات وعلایق سیاوش:
سیاوش دارای هیکلی درشت وپوستی برنزه هست.سیاوش قبلااکثراموهای نسبتاساف وبلندی داشت که مدتی است که دیگرموهای خودراکوتاه نگه می دارد.
ازبین غذاهاازخورشت بادمجان وعدس پلوباکشمش وغذاهای دریایی خوشش می آیدوازگوشت قرمزوگوشت ریش ریش شده خوشش نمی آید.(سیاوش بسیازشکموهست!)
خانواده ی سیاوش درامریکارستورانی رااداره می کنندوسیاوش کاری به این رستوران نداردولی برای غذاخیلی به آنجامی رود.
سیاوش دارای برادربزرگتری به نام سیامک هست.
سیاوش بسیارپرطرفدارهست وروزانه200-300ایمیل به ایشان فرستاده می شود.
سیاوش مدتی است که سبک واستایل موسیقی های خودراتغییرداده که بیشترعلاقمندان راضی به این نیستندوهمچنان دوست دارندتاسیاوش به همان سبک قدیم خودبخواند.سیاوش درآلبوم آخرخودبیشترازآهنگ هایی غیراززبان فارسی استفاده کرده بود.
سیاوش عقیده داردکه پندهاوموضوعاتی که درزندگی آموخته می شود رابایددرقالب کارهای خود به مرصه ی ظهوررساند.
سیاوش برخلاف شایعاتی که درمورد او مبنی براعتیادداشتنش،به شدت ازدودوسیگاروبه طورکل ازدخانیات متنفرهست.
سیاوش به سهراب سپهری علاقه ی شدیدی دارد.
سیاوش به اپراعلاقه ی زیادی دارد.لوچیانوفابوراتی یکی ازاپریست های محبوب سیاوش هست.گروه راک باصدای (فردی مرکوری)،کروه کویین،استیبی واندر،سلن دیونوهمچنین استادبنان وداریوش ومرضیه ازخوانندگان موردعلاقه ی سیاوش هستند.
بازیگران موردعلاقه ی سیاوش رابرت دنیرو وبهروزوثوقی هستند.
سیاوش همیشه ازخواننده های کوچه بازارمثل علی نظری به نیکی یادمی کندوهمواره عقیده داردکه قدیمی هارانبایدفراموش کرد.